Σχόλια και προτάσεις του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών στην "Τροποποίηση του Ν. 3386/2005 Είσοδος, Διαμονή και Κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικαράτεια"

">
Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Σχόλια και προτάσεις του ΕΦΜ στην τροποποίηση του 3386/2005

Σχόλια και προτάσεις του ΕΦΜ στην τροποποίηση του 3386/2005

Σχόλια και προτάσεις του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών στην "Τροποποίηση του Ν. 3386/2005 Είσοδος, Διαμονή και Κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικαράτεια"

Μετά από συνάντηση εκπροσώπων του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών σχετικά με την εισήγηση του Υπουργού για το σχέδιο νόμου "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3386/2005 ΕΙΣΟΔΟΣ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ" σας παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια και τις προτάσεις που έγιναν.

Οι παράγραφοι αναφέρονται στις προτεινόμενες τροποποιήσεις:

2. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ανανέωση της άδειας διαμονής σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι συνεπάγονται αναστολή του ανωτέρω δίμηνου χρονικού διαστήματος, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και εκπροθέσμων αιτήσεων με απώτατο χρονικό σημείο την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη ισχύος της σχετικής άδειας διαμονής. Η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής, προς τον σκοπό αποφυγής καταχρήσεων, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ίσου με το 1/3 του οικείου παραβόλου.

Το Ελληνικό Φόρουμ μεταναστών πιστεύει ότι είναι ανάγκη να μην φορτωθεί ο μετανάστης με αλλά οικονομικά βάρη. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των μεταναστών από το κράτος έχει εξαντλήσει τα ήδη στενά οικονομικά όρια των αλλοδαπών. Το πρόστιμο που επιβάλλεται για την καθυστερημένη υποβολή της αίτησης είναι μεγάλο, ειδικά όταν έρχεται να προστεθεί σε έναν μεγάλο αριθμό παραβόλων που καλείται να πληρώσει ο μετανάστης. Όταν όμως η Περιφέρεια καθυστερεί να εκδώσει τις άδειες διαμονής στους μετανάστες δεν υπάρχει αντίστοιχα κάποια συνέπεια.
Είναι φανερό ότι αυτό το μέτρο έρχεται να καλύψει ένα μέρος του ποσού που χάνει το υπουργείο από το μέτρο 10 της τροποποίησης όπου απαλλάσσονται όλοι οι ανήλικοι από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου. Αν είναι έτσι τότε χάνεται η αρχική έννοια του μέτρου αυτού που είναι να μην επιβαρύνονται οι γονείς με φόρο για τα ανήλικα παιδία.
Με την μεταφορά της επιβάρυνσης η κατάσταση παραμένει ίδια. Θεωρούμε την ισχύ του προστίμου πέρα του ενός μήνα λογική. Πρέπει όμως να προταθεί δικαιολογητικό καθυστέρησης. Δηλαδή να μην πληρώσει ο μετανάστης αν μπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση του (πχ. αρρώστια)

3. Προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία απλουστεύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την διενέργεια των μετακλήσεων, ώστε να καταστεί συντομότερη και λειτουργικότερη.

Το Ελληνικό Φόρουμ μεταναστών πιστεύει ότι αυτό το μέτρο είναι αρχικά θετικό. Παραμένουν όμως διευκρινήσεις για το ποιες είναι αυτές οι ενέργειες και τι είδους διευκόλυνση θα παρέχει. Αυτό το μέτρο είναι άκρως σημαντικό μια που αποτελεί την μοναδική νόμιμη διαδικασία εισόδου στην Ελλάδα για εργασία .

4. Θεσμοθετείται πάγια ρύθμιση για δυνατότητα εξαγοράς αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι και το 20% του απαιτούμενου αριθμού, δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ανανέωση των αδειών διαμονής υπήρξε η αδυναμία συμπλήρωσης του απαιτούμενου, ανά ασφαλιστικό φορέα, αριθμού ενσήμων, λόγω διακεκομμένων χρονικών διαστημάτων απασχόλησης.

Η πάγια θέση του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών ήταν πάντα:

* Η ασφάλιση είναι κεντρικό δικαίωμα για τους μετανάστες για το οποίο αγωνίζονται χρόνια . Για αυτό και θεωρούμε ότι είναι ξεχωριστό θέμα και πρέπει να μην συνδέεται με την νομιμοποίηση άρα πρέπει να αποσυνδεθεί η ασφάλιση και τα ένσημα από την διαδικασία νομιμοποίησης
* Η ευθύνη του μετανάστη να περιοριστεί στο να εφοδιάζει την διοίκηση με τα στοιχεία του εργοδότη του και η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη της με τους εργοδότες
* Να υπάγονται οι μετανάστες στην βασική ελληνική εργατική νομοθεσία και να καλείται η διοίκηση να εφαρμόσει την νομοθεσία και να παρέχει περισσότερα μέτρα προστασίας.
* Να διαδραματίσει η επιθεώρηση εργασίας και τα συνδικάτα περισσότερο ρόλο στην εφαρμογή του εργατικού δικαίου
* Να μειωθούν, για την ώρα και μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα μας για πλήρη απεξάρτηση της άδειας διαμονής από τα ένσημα, τα απαιτούμενα ένσημα στα όρια της νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης
* Παράλληλα κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση και ο μετανάστης που λαμβάνει επίδομα ανεργίας.

6. Ρυθμίζεται το θέμα των υπηκόων τρίτων χωρών, που είχαν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης, στη συνέχεια αδειοδοτήθηκαν ως εργαζόμενοι και με βάση τον ισχύοντα νόμο δεν μπορούσαν να μεταβάλουν την άδειά τους για λόγους σπουδών αν και έχουν εισαχθεί σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αυτό το μέτρο είναι πολύ σημαντικό για το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών διότι αφορά την δεύτερη γενιά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία. Παρόλα αυτά δεν πάρθηκε κανένα μέτρο να προστατευτούν, αντίθετα αντιμετωπίζονται χειρότερα και από την πρώτη γενιά σε βαθμό τέτοιο που φτάνουν να απειλούνται με απέλαση όταν ενηλικιώνονται. Το ΕΦΜ θεωρεί ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να παρθούν γενναία μέτρα τώρα. Πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σ’ αυτούς τους ανθρώπους να αλλάξουν τον σκοπό διαμονής όποτε και όταν θέλουν. Η αποσπασματική αντιμετώπιση της ομάδας αυτής δεν οδηγεί πουθενά

8. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις για την κατάθεση αιτήσεων για εξαιρετικούς λόγους, με την πρόβλεψη της υποχρεωτικής επισύναψης έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, που πιθανολογούν βασιμότητα συνδρομής επιτακτικής ανάγκης για την παραμονή τους (επί εξάμηνο) στη Χώρα.

Πάγια θέση του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών σ’ αυτό το ζήτημα είναι να αλλάξει ολοκληρωτικά το σχετικό άρθρο του 3386 γιατί είναι τελείως αντίθετο με την έννοια της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης που εξασφαλίζεται σ’ όλους τους νόμους διεθνώς. Ο νομοθέτης δεν μπορεί να προβλέψει οποιαδήποτε κατάσταση εκ των πρότερων και για αυτό το ΕΦΜ τονίζει την επιτατική ανάγκη να αλλάξει αυτό το άρθρο. Η δικαιολογία ότι έγινε κατάχρηση από μερίδα δικηγορών με αποτέλεσμα να φορτωθεί η διοίκηση 50.000 αιτήσεις από ανθρώπους που δεν δικαιούνται τέτοια άδεια δεν μπορεί να είναι αφορμή να αχρηστέψει το υπουργείο αυτό το σημαντικό μέτρο περιορίζοντας το σε μερικές ομάδες του πληθυσμού.
Ωστόσο η προσπάθεια του υπουργείου να ισορροπήσει την κατάσταση δηλ. Όχι κλειστή διαδικασία αλλά ανοιχτή αποτελεί καταρχήν θετική εξέλιξη. Το ΕΦΜ δέχεται την απόφαση βελτίωσης και θεωρεί ότι δικαιώνεται η θέση του που επανειλημμένα έχει εκφράσει. Εξακολουθεί όμως να ζητά να μην υπάρχουν καθόλου περιορισμοί.

9. Καταργείται η υποχρέωση εξέτασης των αιτουμένων την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, από την Επιτροπή Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας ως προς τη επαρκή γνώση της γλώσσας καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σχετική Κ.Υ.Α., καθορίζεται αυτοτελής διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Ειδικότερα θα προβλέπεται φοίτηση στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων διάρκειας 125 ωρών (100 ώρες για την ελληνική γλώσσα και 25 ώρες για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό).

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει ότι αρκετά μέτρα στο Προεδρικό Διάταγμα για τους επί μακρόν διαμένοντες πέραν του ότι εμποδίζουν τους μετανάστες να απολαμβάνουν το δικαίωμα αυτό είναι δυσλειτουργικά και θα ταλαιπωρήσουν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για αυτή την άδεια.
Το μέτρο της συνέντευξης πέραν του ότι δεν εξασφαλίσει την διαφάνεια δεν μπορεί να οριστεί με σαφήνεια η αντικειμενικότητα και η εξειδίκευση της επιτροπής έτσι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την εγκυρότητα των αποφάσεων της.
Το ΕΦΜ συμφωνεί πλήρως με αυτό το μέτρο και ελπίζει να διορθωθούν και άλλα σημεία στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.


10. Απαλλάσσονται όλοι οι ανήλικοι από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ενώ με τον ισχύοντα νόμο η απαλλαγή αυτή αφορούσε μόνο τους ανήλικους μέχρι το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους.

Ένα από τα κεντρικά και σταθερά αιτήματα του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών είναι η απαλλαγή των παιδιών των μεταναστών από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από το 2001. Θεωρούμε αυτό το μέτρο το πιο θετικό σ’ αυτή την τροποποίηση και εκφράζουμε την ικανοποίηση μας. Ασφαλώς ενισχύει την δεύτερη γενιά και φιλοδοξούμε να είναι το πρώτο βήμα στην κατοχύρωση και άλλων μέτρων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

11. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων από υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και κατέχει σχετική βεβαίωση, ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείτο η προηγούμενη έκδοση άδειας διαμονής.

Προτείνουμε η βεβαίωση να συνεπάγεται όλα τα δικαιώματα μιας άδειας διαμονής και όχι μόνο το δικαίωμα σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων. Επίσης να ισχύει ότι με την βεβαίωση θα δύναται ο αλλοδαπός να ταξιδεύει προς και από τη χώρα προέλευσης του, και όχι μόνο τρεις φορές το χρόνο που δίνεται ήδη με εγκυκλίους. Για τον ασφαλέστερο έλεγχο των δημοσίων υπηρεσιών σχετικά με το αν η αίτηση για την οποία αφορά η βεβαίωση κατάθεσης έχει γίνει δεκτή ή έχει απορριφθεί θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης (π.χ. ένα εξάμηνο), μετά το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται η βεβαίωση, κατ’ αντιστοιχία με τις αιτήσεις ομογενών.
Υπάρχουν άνθρωποι που πέθαναν μέλη της οικογένειας τους και δεν μπορούσαν να παραστούν στις κηδείες τους διότι η περιφέρεια είχε καθυστερήσει να εκδώσει την άδειά τους και είχαν μόνο τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών.

12. Επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι στερούμενοι διαβατηρίου, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, εφόσον συντρέχει αντικειμενική αδυναμία έκδοσής τους. Για την ύπαρξη της αντικειμενικής αδυναμίας κρίνει η υφιστάμενη σχετική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου Εξωτερικών.

Κρίνεται θετικό μέτρο

14. Καθορίζεται η αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο της διετούς διάρκειας της προηγούμενης άδειας διαμονής, δηλαδή αθροιστικά και όχι σε ετήσια βάση, προς διευκόλυνση των αλλοδαπών, οι οποίοι, ενδεχομένως, το ένα έτος, να έχουν υπερβεί το ασφαλιστικό όριο, ενώ το επόμενο να υπολείπονται αυτού.

Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι θετική αλλά θα πρέπει να υπάρξει,για την ώρα και μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα μας για πλήρη απεξάρτηση της άδειας διαμονής από τα ένσημα, μείωση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων στα 150 ένσημα.

15. Διευρύνεται το δικαίωμα νομιμοποίησης σε ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν στη Χώρα μέχρι την 31.12.2004 με βάση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προηγούμενη διαμονή τους στη Χώρα. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι ειδικότερα τα ακόλουθα:

α. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωσης εγγραφής τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον αυτό ενεγράφη πριν από την 31.12.2004 και συνεχίζει να φοιτά μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.
β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, εφόσον ο ένας των συζύγων διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή
γ. Ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα εφόσον ο ένας εκ των συζύγων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή
δ. Απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για ανανέωση άδειας διαμονής, με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή
ε. Άδεια διαμονής, για την οποία, παρ? ό,τι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στο ν. 2910/2001, δεν ανανεώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού ή
στ. Απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), το οποίο έληξε μέχρι την ίδια ημερομηνία και δεν ανανεώθηκε. Για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους αλλοδαπούς προβλέπεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31.12.2006.


Στην τελευταία ανακοίνωση μας στις 13-10-2005 σχετικά με τη νομιμοποίηση των μεταναστών αναφέραμε το εξής: "Αίτημα του ΕΦΜ είναι να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα, να αντιμετωπιστεί η όποια παραβατικότητα προέρχεται από μετανάστες, να εξαλειφθούν τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού και τέλος διότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών." Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο είναι συνεχεία της αποσπασματικής και ελλιπής αντιμετώπισης του ζητήματος με αποτέλεσμα να μην λύνεται ποτέ και να αφήνει το θέμα της νομιμοποίησης διαρκώς ανοιχτό. Για άλλη μια φορά αποκλείεται μεγάλος αριθμός μεταναστών και οι αιτούντες άσυλο. Συμφωνούμε με τις θέσεις του συνηγόρου του πολίτη που επισυνάπτουμε στην συνέχεια.

"Η Ανεξάρτητη Αρχή του συνηγόρου του πολίτη προτείνει:
1 Να προβλεφθεί ως κριτήριο νομιμοποίησης ο χρόνος της κατάθεσης αίτησης ασύλου πριν από τις 31-12-2004 και όχι ο χρόνος απόρριψής του, όπως ισχύει σήμερα.
2 Να συμπεριληφθούν στα δικαιολογητικά απόδειξης εισόδου στην Ελλάδα πριν από τις 31-12-2004 και οι άδειες διαμονής, βεβαιώσεις κατάθεσης αιτημάτων, εγγραφές σε βιβλιάρια υγείας, πιστοποιητικά από δημόσια νοσοκομεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.
3 Να δίδεται ένα ακόμα τρίμηνο, αν η διοίκηση με δική της υπαιτιότητα καθυστέρησε να εξετάσει αιτήματα αλλοδαπών.
4 Να υπάρξει ειδικό καθεστώς νομιμοποίησης για αλλοδαπούς που έχουν αναπτύξει δεσμούς με την Ελλάδα, όπως μέλη οικογένειας Έλληνα, ομογενούς ή αλλοδαπού που μένει στη χώρα μας την τελευταία πενταετία.
5 Να επιτρέπονται η είσοδος και επανείσοδος στη χώρα με την επίδειξη της βεβαίωσης κατάθεσης πλήρους αίτησης.
6 Να καταργηθεί η υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης εργασίας.
7 Οι αλλοδαποί φοιτητές να μπορούν να ανανεώσουν την άδειά τους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν νέα θεώρηση εισόδου.
8 Να μην αποτελεί το διαβατήριο προϋπόθεση για άδεια διαμονής σε αλλοδαπούς, που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να έχουν παρόμοιο έγγραφο από την πατρίδα τους.
9 Να καταργηθεί η απλή γνώμη της Αστυνομίας για τον αλλοδαπό και να αντικατασταθεί με πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
10 Να αυξηθεί η προθεσμία για την υποβολή αίτησης μεταβολών στοιχείων, από έναν μήνα σε τρεις.
11 Να καταργηθεί το παράβολο για τις άδειες διαμονής των ανήλικων αλλοδαπών.
Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητεί να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 50% οι οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν αλλοδαπούς. "

16. Κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής, βάσει του ν.3386/2005, παρέχεται, σε μεταβατικό επίπεδο, στον υπήκοο τρίτης χώρας το δικαίωμα εξαγοράς του συνόλου των ενσήμων που του λείπουν, με στόχο την ομαλή και ουσιαστική επανένταξή του στις διατάξεις του νόμου, ώστε να διασφαλισθεί, πλήρως, η νομιμοποίησή του.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες εμπειρίες νομιμοποίησης οι νέοι νομιμοποιημένοι μετανάστες χρειάζονται χρόνο μέχρι να βρούν εργοδότη και προσαρμόζονται με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανανέωση της πρώτης άδειας παραμονής. Είναι άδικο να φορτώνονται με άλλα οικονομικά βάρη ενώ έχουν πληρώσει μεγάλο ποσό πριν λίγους μήνες κατά την διαδικασία νομιμοποίησηής τους. Το σωστό και το δίκαιο μέτρο κατά την γνώμη μας είναι να ανανεώνεται η πρώτη άδεια παραμονής με οποίο αριθμό ενσίμως καταφέρνει ο μετανάστης να μαζέψει χωρίς την υποχρέωση να αγοράσει άλλα επιπλέον ένσιμα και να θεωρηθεί όποιο κενό στην ασφάλιση χάρη προς καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας.
Όσον αφορά την δεύτερη ανανέωση η θέση μας εξακολουθεί να είναι η παραπάνω.(βλ.4)

17. Επίσης, για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής που αφορούν οικογενειακή επανένωση βάσει του ν.3386/2005 και προς διευκόλυνσή της δεν απαιτείται η απόδειξη επαρκών πόρων.

Κρίνεται θετικό μέτρο

Συμπέρασμα

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών πιστεύει ότι όσο θετικές και αν είναι κάποιες από αυτές τις τροποποιήσεις για το νόμο 3386 αποδεικνύεται ότι για ακόμα μια φορά επαναλαμβάνετε η λογική της τροποποίησης όπως και παλιότερα με τον νόμο 2910 που εμπειρικά δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Αποφεύγεται η απάντηση από τους νομοθέτες που το ΕΦΜ πιστεύει ότι βρίσκετε στην ουσία του ζητήματος. Δηλαδή στην ανισόρροπη σχέση εργοδότη, εργαζόμενου μετανάστη και κράτους, στην άρνηση της μονιμότητας της διαμονής του μετανάστη, στην περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό του μετανάστη ατομικά και συλλογικά από κάθε διαπραγματευτική διαδικασία, στην πλήρη αγνόηση μέτρων για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμησης των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας επί της ουσίας και στην συνεχή αγνόηση της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Το ΕΦΜ εξακολουθεί να ζητά την ολοκληρωτική αλλαγή της βάσης της μεταναστευτικής πολιτικής η οποία θα διευκολύνει τον μετανάστη να ενταχθεί ομαλά στην ελληνική κοινωνία, να διατηρήσει την νομιμότητα του με απλή κατανοητή και μη γραφειοκρατική διαδικασία και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Επίσης ζητάμε την επαρκή πληροφόρηση των μεταναστών για τα δικαιώματα και όχι μόνο για τις υποχρεώσεις τους αλλά και την συμμετοχή τους σε επίπεδο διαπραγμάτευσης για τα ζητήματα που τους αφορούν.

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Ελληνοσουδανικός Σύλλογος Φιλίας, Κοινότητα της Μολδαβίας, Παναφρικανική Ένωση, ΚΑΣΑΠΙ ένωση Φιλλιπινέζων , Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών, Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων, Ένωση Παλαιστίνιων Εργαζομένων, Κοινότητα του Κονγκό, Πακιστανική κοινότητα, Βουλγαρική Κοινότητα, Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων, Ένωση Αφρικανών Γυναικών, Ένωση Νιγηριανών Γυναικών, Νιγηριανή Κοινότητα, κοινότητα της Τανζανίας, Ένωση Αιθιόπων Εργαζομένων, Αιθιοπική Κοινότητα, Κοινότητα του Μπαγκλαντές , Ουκρανική κοινότητα, Επιμορφωτικός Σύλλογος Σύριων Κούρδων, Κοινότητα Μαρόκο, Ινδική Κοινότητα, Κοινότητα Κένυας, Σύλλογος Σουδανών Γυναικών, Σύλλογος Νούβιων , Κοινότητα του Αφγανιστάν, Κοινότητα της Γουινέας , Κοινότητα Γκάμπιας , Κοινότητα της Λιβύης , Κοινότητα της Σιέρα Λεόνε, Γυναίκες του Αφγανιστάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ