Το έργο DIGITS Erasmus+-«Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών» έχει επισήμως ξεκινήσει! Διαβάστε το δελτίο τύπου:

">
Επικοινωνήστε μαζί μας
Πατησίων 81, Αθήνα
info@migrant.gr
210-8831620
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

To έργο DIGITS ξεκίνησε!

To έργο DIGITS ξεκίνησε!

Το έργο DIGITS Erasmus+-«Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών» έχει επισήμως ξεκινήσει! Διαβάστε το δελτίο τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
5 Δεκεμβρίου, 2022

Το έργο DIGITS Erasmus+-«Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών» έχει επισήμως ξεκινήσει!

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα

Το έργο DIGITS: Η ανάπτυξη ήπιωνψηφιακών δεξιοτήτων (soft digital skills) για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρώνείναι ένα έργο Erasmus+ που υλοποιείται από εταίρους στην Πολωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γερμανία. Το έργοαποσκοπεί στη βελτίωση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών μέσωπρακτικών εργαλείων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους.

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ DIGITS;

Η πανδημία COVID-19 έφερε στο προσκήνιο την τεράστια συμβολή των μεταναστών/-τριών στιςκοινότητές τους σε όλο τον κόσμο, καθώς και την ανάγκη για ουσιαστική ένταξη και προώθηση της υγείας και της ευημερίας τους. Σε πολλές κοινωνίες,οι μετανάστες/-τριες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού "πρώτης γραμμής", αλλά έχουν πληγεί δυσανάλογα από την πανδημία- τόσο από φυσική άποψη όσο και από άποψη πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες. Η προσαρμογή των συστημάτων ώστε να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για τους παρόχους υπηρεσιών κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, για πολλούς-ές μετανάστες/-τριες και άλλες ευάλωτες ομάδες, η πρόσβαση σε αυτή την διαδικτυακή υποστήριξη είναι δύσκολη.

Το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει ανησυχίες σχετικά με τηνέλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο, τους γλωσσικούς φραγμούς, την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτότητας και τηνέλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί/-ές μετανάστες/-τριες που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κινδυνεύουν να απομονωθούν κοινωνικά, λόγω τουψηφιακού τους αποκλεισμού.Αν και η πανδημία έχει οδηγήσει σε πιο καινοτόμες προσεγγίσεις για την παροχή υπηρεσιών, η ψηφιακή ένταξη είναι υψίστης σημασίας.

Παρόλο που ο ψηφιακός τομέας αναπτύσσεται ραγδαία, δημιουργώντας εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, το μερίδιο των γυναικών στοντομέα αυτό μειώνεται. Οι γυναίκες και ιδίως οιγυναίκες υπήκοοι τρίτων χωρών υπό-εκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα στον ψηφιακό τομέα στην Ευρώπη. Οι γυναίκες στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα έχουν τις λιγότερες
πιθανότητες να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία, είτε μέσω της απασχόλησης, είτε μέσω της χρήσης του διαδικτύου, είτε μέσω των δεξιοτήτων τους. Οι γυναίκες υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν 
περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες και σε ψηφιακές ευκαιρίες απασχόλησης. Ως εκ τούτου, οι μετανάστες/-τριες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις ψηφιακές συσκευές και δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες έχουν απομονωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Κατά συνέπεια, ο κύριος στόχος του έργου DIGITS είναι να βελτιώσει την ψηφιακή ένταξη των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ μέσω πρακτικών εργαλείων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ώστε να τους εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το έργο DIGITS με μια ματιά:
Πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα με γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών, επαγγελματίες
και εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Σύνταξη εκθέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με το πρόγραμμα υποστήριξης
εκπαιδεύσεων.

Επιλογή καλών πρακτικών καιπροσδιορισμός των αναγκών και των βασικών αρχών για την
ψηφιακή ένταξη των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών.

Σχεδιασμός ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων (δωρεάν διαδικτυακό μάθημα).

Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και πιλοτικές δοκιμές εφαρμογών.

Παράδοση προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτών/-τριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
πιλοτική παράδοση της ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων
φορέων, επαγγελματιών και γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών.

Εκδηλώσειςενημέρωσης(multiplierevents)σεόλεςτιςχώρεςεταίρους,όπουθα
προσκληθούν οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων
μεταναστών/-τριών, των ΜΚΟ που εργάζονται με γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών, των
ιδρυμάτων ΑΕΙ/έρευνας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΤελικόσυνέδριοστιςΒρυξέλλες,γιατηνπαρουσίασητωνδραστηριοτήτωνκαιτων
αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύτερο κοινό.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Ο διεθνής χαρακτήρας του έργου DIGITS προσθέτει σημαντική αξία, καθώς επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας κοινής λύσης για ένα περίπλοκο πρόβλημα, που επηρεάζει όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται στην κοινοπραξία.

Επικεφαλής εταίροςΣυντονιστής
• POLISH MIGRATION FORUM (
Πολωνία):https://forummigracyjne.org

Οργανισμοί-Εταίροι:
• SYMPLEXIS (Ελλάδα):
https://symplexis.eu
• HIP-HUB FOR INNOVATION POLICY S.R.L (Ρουμανία): https://hubinno.eu
• DIESIS COOP (Βέλγιο):https://www.diesis.coop
• AUSTRIAN ASSOCIATION OF INCLUSIVE SOCIETY (Αυστρία):https://www.inclusivesociety.at
• BK Consult GbR (Γερμανία): https://bk-con.eu
• GREEK FORUM OF MIGRANTS (Ελλάδα):https://www.migrant.gr

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η υβριδική πρώτη συνάντηση του έργου «Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών» (DIGITS), φιλοξενήθηκε από τη Symplexis, στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2022στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών στην Αθήνα. Όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης και διαδικτυακά και να συζητήσουν διεξοδικά τα επόμενα βήματα, διασφαλίζοντας την κοινή κατανόηση των στόχων, των παραδοτέων και της ροής εργασιών του έργου.

Αναλυτικότερα,η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιλάμβανε παρουσιάσεις κάθε
συμμετέχοντος οργανισμού, περιγραφή του έργου DIGITS (περιεχόμενο, στόχοι, παραδοτέα, σχέδιο δράσης) και συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση του Αποτελέσματος 1 του έργου με τίτλο«Ανάπτυξη κοινής αντίληψης σχετικά με τις σύγχρονες ανάγκες ψηφιακήςένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη»,το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη επικαιροποιημένης βάσης γνώσεων που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία των επερχόμενων δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών, παρουσίαση των δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης, συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση και τη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τις δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Μέχρι την επόμενη διακρατική συνάντηση, οι εταίροι του έργου θα βρίσκονται σε επαφή και θα συντονίζουν τις δραστηριότητές τους διαδικτυακά, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της επιτυχίας του έργου.

Σύντομα η ιστοσελίδα και η σελίδα του έργου στο Facebooθα είναι διαθέσιμες.

Σε κάθε χώρα υπάρχουν ποικίλες ευκαιρίες για εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων, επαγγελματίες και εθελοντές/-ριες που υποστηρίζουν τους/τις υπηκόους τρίτων χωρών και τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες να συμμετάσχουν στο έργο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εταίρο στη χώρα σας.

Co-funded by the European Union
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις τωνσυντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (Αριθμός έργου: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000033746)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ